UI颜色之216 Web安全色

本表中列出的是WEB设计、开发中常用安全色。列于此是为了方便大家参考...

这种基本的Web调色板将作为所有的Web浏览器和平台的标准,它包括了这些16进制值的组合结果。这就意味着,我们潜在的输出结果包括6种红色调、6种绿色调、6种蓝色调。6*6*6的结果就给出了216种特定的颜色,这些颜色就可以安全的应用于所有的Web中,而不需要担心颜色在不同应用程序之间的变化。我们在Web开发框架中都极力使用216Web安全色。

216全色
HTML#000000 RGB 0 0 0
HTML#000033 RGB 0 0 51
HTML#000066 RGB 0 0 102
HTML#000099 RGB 0 0 153
HTML#0000CC RGB 0 0 204
HTML#0000FF RGB 0 0 255
HTML#003300 RGB 0 51 0
HTML#003333 RGB 0 51 51
HTML#003366 RGB 0 51 102
HTML#003399 RGB 0 51 153
HTML#0033CC RGB 0 51 204
HTML#0033FF RGB 0 51 255
HTML#006600 RGB 0 102 0
HTML#006633 RGB 0 102 51
HTML#006666 RGB 0 102 102
HTML#006699 RGB 0 102 153
HTML#0066CC RGB 0 102 204
HTML#0066FF RGB 0 102 255
HTML#009900 RGB 0 153 0
HTML#009933 RGB 0 153 51
HTML#009966 RGB 0 153 102
HTML#009999 RGB 0 153 153
HTML#0099CC RGB 0 153 204
HTML#0099FF RGB 0 153 255
HTML#00CC00 RGB 0 204 0
HTML#00CC33 RGB 0 204 51
HTML#00CC66 RGB 0 204 102
HTML#00CC99 RGB 0 204 153
HTML#00CCCC RGB 0 204 204
HTML#00CCFF RGB 0 204 255
HTML#00FF00 RGB 0 255 0
HTML#00FF33 RGB 0 255 51
HTML#00FF66 RGB 0 255 102
HTML#00FF99 RGB 0 255 153
HTML#00FFCC RGB 0 255 204
HTML#00FFFF RGB 0 255 255
HTML#330000 RGB 51 0 0
HTML#330033 RGB 51 0 51
HTML#330066 RGB 51 0 102
HTML#330099 RGB 51 0 153
HTML#3300CC RGB 51 0 204
HTML#3300FF RGB 51 0 255
HTML#333300 RGB 51 51 0
HTML#333333 RGB 51 51 51
HTML#333366 RGB 51 51 102
HTML#333399 RGB 51 51 153
HTML#3333CC RGB 51 51 204
HTML#3333FF RGB 51 51 255
HTML#336600 RGB 51 102 0
HTML#336633 RGB 51 102 51
HTML#336666 RGB 51 102 102
HTML#336699 RGB 51 102 153
HTML#3366CC RGB 51 102 204
HTML#3366FF RGB 51 102 255
HTML#339900 RGB 51 153 0
HTML#339933 RGB 51 153 51
HTML#339966 RGB 51 153 102
HTML#339999 RGB 51 153 153
HTML#3399CC RGB 51 153 204
HTML#3399FF RGB 51 153 255
HTML#33CC00 RGB 51 204 0
HTML#33CC33 RGB 51 204 51
HTML#33CC66 RGB 51 204 102
HTML#33CC99 RGB 51 204 153
HTML#33CCCC RGB 51 204 204
HTML#33CCFF RGB 51 204 255
HTML#33FF00 RGB 51 255 0
HTML#33FF33 RGB 51 255 51
HTML#33FF66 RGB 51 255 102
HTML#33FF99 RGB 51 255 153
HTML#33FFCC RGB 51 255 204
HTML#33FFFF RGB 51 255 255
HTML#660000 RGB 102 0 0
HTML#660033 RGB 102 0 51
HTML#660066 RGB 102 0 102
HTML#660099 RGB 102 0 153
HTML#6600CC RGB 102 0 204
HTML#6600FF RGB 102 0 255
HTML#663300 RGB 102 51 0
HTML#663333 RGB 102 51 51
HTML#663366 RGB 102 51 102
HTML#663399 RGB 102 51 153
HTML#6633CC RGB 102 51 204
HTML#6633FF RGB 102 51 255
HTML#666600 RGB 102 102 0
HTML#666633 RGB 102 102 51
HTML#666666 RGB 102 102 102
HTML#666699 RGB 102 102 153
HTML#6666CC RGB 102 102 204
HTML#6666FF RGB 102 102 255
HTML#669900 RGB 102 153 0
HTML#669933 RGB 102 153 51
HTML#669966 RGB 102 153 102
HTML#669999 RGB 102 153 153
HTML#6699CC RGB 102 153 204
HTML#6699FF RGB 102 153 255
HTML#66CC00 RGB 102 204 0
HTML#66CC33 RGB 102 204 51
HTML#66CC66 RGB 102 204 102
HTML#66CC99 RGB 102 204 153
HTML#66CCCC RGB 102 204 204
HTML#66CCFF RGB 102 204 255
HTML#66FF00 RGB 102 255 0
HTML#66FF33 RGB 102 255 51
HTML#66FF66 RGB 102 255 102
HTML#66FF99 RGB 102 255 153
HTML#66FFCC RGB 102 255 204
HTML#66FFFF RGB 102 255 255
HTML#990000 RGB 153 0 0
HTML#990033 RGB 153 0 51
HTML#990066 RGB 153 0 102
HTML#990099 RGB 153 0 153
HTML#9900CC RGB 153 0 204
HTML#9900FF RGB 153 0 255
HTML#993300 RGB 153 51 0
HTML#993333 RGB 153 51 51
HTML#993366 RGB 153 51 102
HTML#993399 RGB 153 51 153
HTML#9933CC RGB 153 51 204
HTML#9933FF RGB 153 51 255
HTML#996600 RGB 153 102 0
HTML#996633 RGB 153 102 51
HTML#996666 RGB 153 102 102
HTML#996699 RGB 153 102 153
HTML#9966CC RGB 153 102 204
HTML#9966FF RGB 153 102 255
HTML#999900 RGB 153 153 0
HTML#999933 RGB 153 153 51
HTML#999966 RGB 153 153 102
HTML#999999 RGB 153 153 153
HTML#9999CC RGB 153 153 204
HTML#9999FF RGB 153 153 255
HTML#99CC00 RGB 153 204 0
HTML#99CC33 RGB 153 204 51
HTML#99CC66 RGB 153 204 102
HTML#99CC99 RGB 153 204 153
HTML#99CCCC RGB 153 204 204
HTML#99CCFF RGB 153 204 255
HTML#99FF00 RGB 153 255 0
HTML#99FF33 RGB 153 255 51
HTML#99FF66 RGB 153 255 102
HTML#99FF99 RGB 153 255 153
HTML#99FFCC RGB 153 255 204
HTML#99FFFF RGB 153 255 255
HTML#CC0000 RGB 204 0 0
HTML#CC0033 RGB 204 0 51
HTML#CC0066 RGB 204 0 102
HTML#CC0099 RGB 204 0 153
HTML#CC00CC RGB 204 0 204
HTML#CC00FF RGB 204 0 255
HTML#CC3300 RGB 204 51 0
HTML#CC3333 RGB 204 51 51
HTML#CC3366 RGB 204 51 102
HTML#CC3399 RGB 204 51 153
HTML#CC33CC RGB 204 51 204
HTML#CC33FF RGB 204 51 255
HTML#CC6600 RGB 204 102 0
HTML#CC6633 RGB 204 102 51
HTML#CC6666 RGB 204 102 102
HTML#CC6699 RGB 204 102 153
HTML#CC66CC RGB 204 102 204
HTML#CC66FF RGB 204 102 255
HTML#CC9900 RGB 204 153 0
HTML#CC9933 RGB 204 153 51
HTML#CC9966 RGB 204 153 102
HTML#CC9999 RGB 204 153 153
HTML#CC99CC RGB 204 153 204
HTML#CC99FF RGB 204 153 255
HTML#CCCC00 RGB 204 204 0
HTML#CCCC33 RGB 204 204 51
HTML#CCCC66 RGB 204 204 102
HTML#CCCC99 RGB 204 204 153
HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
HTML#CCCCFF RGB 204 204 255
HTML#CCFF00 RGB 204 255 0
HTML#CCFF33 RGB 204 255 51
HTML#CCFF66 RGB 204 255 102
HTML#CCFF99 RGB 204 255 153
HTML#CCFFCC RGB 204 255 204
HTML#CCFFFF RGB 204 255 255
HTML#FF0000 RGB 255 0 0
HTML#FF0033 RGB 255 0 51
HTML#FF0066 RGB 255 0 102
HTML#FF0099 RGB 255 0 153
HTML#FF00CC RGB 255 0 204
HTML#FF00FF RGB 255 0 255
HTML#FF3300 RGB 255 51 0
HTML#FF3333 RGB 255 51 51
HTML#FF3366 RGB 255 51 102
HTML#FF3399 RGB 255 51 153
HTML#FF33CC RGB 255 51 204
HTML#FF33FF RGB 255 51 255
HTML#FF6600 RGB 255 102 0
HTML#FF6633 RGB 255 102 51
HTML#FF6666 RGB 255 102 102
HTML#FF6699 RGB 255 102 153
HTML#FF66CC RGB 255 102 204
HTML#FF66FF RGB 255 102 255
HTML#FF9900 RGB 255 153 0
HTML#FF9933 RGB 255 153 51
HTML#FF9966 RGB 255 153 102
HTML#FF9999 RGB 255 153 153
HTML#FF99CC RGB 255 153 204
HTML#FF99FF RGB 255 153 255
HTML#FFCC00 RGB 255 204 0
HTML#FFCC33 RGB 255 204 51
HTML#FFCC66 RGB 255 204 102
HTML#FFCC99 RGB 255 204 153
HTML#FFCCCC RGB 255 204 204
HTML#FFCCFF RGB 255 204 255
HTML#FFFF00 RGB 255 255 0
HTML#FFFF33 RGB 255 255 51
HTML#FFFF66 RGB 255 255 102
HTML#FFFF99 RGB 255 255 153
HTML#FFFFCC RGB 255 255 204
HTML#FFFFFF RGB 255 255 255
绿蓝色搭配
HTML#000000 RGB 0 0 0
HTML#000033 RGB 0 0 51
HTML#000066 RGB 0 0 102
HTML#000099 RGB 0 0 153
HTML#0000CC RGB 0 0 204
HTML#0000FF RGB 0 0 255
HTML#003300 RGB 0 51 0
HTML#003333 RGB 0 51 51
HTML#003366 RGB 0 51 102
HTML#003399 RGB 0 51 153
HTML#0033CC RGB 0 51 204
HTML#0033FF RGB 0 51 255
HTML#006600 RGB 0 102 0
HTML#006633 RGB 0 102 51
HTML#006666 RGB 0 102 102
HTML#006699 RGB 0 102 153
HTML#0066CC RGB 0 102 204
HTML#0066FF RGB 0 102 255
HTML#009900 RGB 0 153 0
HTML#009933 RGB 0 153 51
HTML#009966 RGB 0 153 102
HTML#009999 RGB 0 153 153
HTML#0099CC RGB 0 153 204
HTML#0099FF RGB 0 153 255
HTML#00CC00 RGB 0 204 0
HTML#00CC33 RGB 0 204 51
HTML#00CC66 RGB 0 204 102
HTML#00CC99 RGB 0 204 153
HTML#00CCCC RGB 0 204 204
HTML#00CCFF RGB 0 204 255
HTML#00FF00 RGB 0 255 0
HTML#00FF33 RGB 0 255 51
HTML#00FF66 RGB 0 255 102
HTML#00FF99 RGB 0 255 153
HTML#00FFCC RGB 0 255 204
HTML#00FFFF RGB 0 255 255
红蓝色搭配
HTML#000000 RGB 0 0 0
HTML#000033 RGB 0 0 51
HTML#000066 RGB 0 0 102
HTML#000099 RGB 0 0 153
HTML#0000CC RGB 0 0 204
HTML#0000FF RGB 0 0 255
HTML#330000 RGB 51 0 0
HTML#330033 RGB 51 0 51
HTML#330066 RGB 51 0 102
HTML#330099 RGB 51 0 153
HTML#3300CC RGB 51 0 204
HTML#3300FF RGB 51 0 255
HTML#660000 RGB 102 0 0
HTML#660033 RGB 102 0 51
HTML#660066 RGB 102 0 102
HTML#660099 RGB 102 0 153
HTML#6600CC RGB 102 0 204
HTML#6600FF RGB 102 0 255
HTML#990000 RGB 153 0 0
HTML#990033 RGB 153 0 51
HTML#990066 RGB 153 0 102
HTML#990099 RGB 153 0 153
HTML#9900CC RGB 153 0 204
HTML#9900FF RGB 153 0 255
HTML#CC0000 RGB 204 0 0
HTML#CC0033 RGB 204 0 51
HTML#CC0066 RGB 204 0 102
HTML#CC0099 RGB 204 0 153
HTML#CC00CC RGB 204 0 204
HTML#CC00FF RGB 204 0 255
HTML#FF0000 RGB 255 0 0
HTML#FF0033 RGB 255 0 51
HTML#FF0066 RGB 255 0 102
HTML#FF0099 RGB 255 0 153
HTML#FF00CC RGB 255 0 204
HTML#FF00FF RGB 255 0 255
红绿色搭配
HTML#000000 RGB 0 0 0
HTML#003300 RGB 0 51 0
HTML#006600 RGB 0 102 0
HTML#009900 RGB 0 153 0
HTML#00CC00 RGB 0 204 0
HTML#00FF00 RGB 0 255 0
HTML#330000 RGB 51 0 0
HTML#333300 RGB 51 51 0
HTML#336600 RGB 51 102 0
HTML#339900 RGB 51 153 0
HTML#33CC00 RGB 51 204 0
HTML#33FF00 RGB 51 255 0
HTML#660000 RGB 102 0 0
HTML#663300 RGB 102 51 0
HTML#666600 RGB 102 102 0
HTML#669900 RGB 102 153 0
HTML#66CC00 RGB 102 204 0
HTML#66FF00 RGB 102 255 0
HTML#990000 RGB 153 0 0
HTML#993300 RGB 153 51 0
HTML#996600 RGB 153 102 0
HTML#999900 RGB 153 153 0
HTML#99CC00 RGB 153 204 0
HTML#99FF00 RGB 153 255 0
HTML#CC0000 RGB 204 0 0
HTML#CC3300 RGB 204 51 0
HTML#CC6600 RGB 204 102 0
HTML#CC9900 RGB 204 153 0
HTML#CCCC00 RGB 204 204 0
HTML#CCFF00 RGB 204 255 0
HTML#FF0000 RGB 255 0 0
HTML#FF3300 RGB 255 51 0
HTML#FF6600 RGB 255 102 0
HTML#FF9900 RGB 255 153 0
HTML#FFCC00 RGB 255 204 0
HTML#FFFF00 RGB 255 255 0
黑白灰色
HTML#000000 RGB 0 0 0
HTML#111111 RGB 17 17 17
HTML#222222 RGB 34 34 34
HTML#333333 RGB 51 51 51
HTML#444444 RGB 68 68 68
HTML#555555 RGB 85 85 85
HTML#666666 RGB 102 102 102
HTML#777777 RGB 119 119 119
HTML#888888 RGB 136 136 136
HTML#999999 RGB 153 153 153
HTML#AAAAAA RGB 170 170 170
HTML#BBBBBB RGB 187 187 187
HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
HTML#DDDDDD RGB 221 221 221
HTML#EEEEEE RGB 238 238 238
HTML#FFFFFF RGB 255 255 255
Earth Tones
HTML#333333 RGB 51 51 51
HTML#333366 RGB 51 51 102
HTML#333399 RGB 51 51 153
HTML#3333CC RGB 51 51 204
HTML#336633 RGB 51 102 51
HTML#336666 RGB 51 102 102
HTML#336699 RGB 51 102 153
HTML#3366CC RGB 51 102 204
HTML#339933 RGB 51 153 51
HTML#339966 RGB 51 153 102
HTML#339999 RGB 51 153 153
HTML#3399CC RGB 51 153 204
HTML#33CC33 RGB 51 204 51
HTML#33CC66 RGB 51 204 102
HTML#33CC99 RGB 51 204 153
HTML#33CCCC RGB 51 204 204
HTML#663333 RGB 102 51 51
HTML#663366 RGB 102 51 102
HTML#663399 RGB 102 51 153
HTML#6633CC RGB 102 51 204
HTML#666633 RGB 102 102 51
HTML#666666 RGB 102 102 102
HTML#666699 RGB 102 102 153
HTML#6666CC RGB 102 102 204
HTML#669933 RGB 102 153 51
HTML#669966 RGB 102 153 102
HTML#669999 RGB 102 153 153
HTML#6699CC RGB 102 153 204
HTML#66CC33 RGB 102 204 51
HTML#66CC66 RGB 102 204 102
HTML#66CC99 RGB 102 204 153
HTML#66CCCC RGB 102 204 204
HTML#993333 RGB 153 51 51
HTML#993366 RGB 153 51 102
HTML#993399 RGB 153 51 153
HTML#9933CC RGB 153 51 204
HTML#996633 RGB 153 102 51
HTML#996666 RGB 153 102 102
HTML#996699 RGB 153 102 153
HTML#9966CC RGB 153 102 204
HTML#999933 RGB 153 153 51
HTML#999966 RGB 153 153 102
HTML#999999 RGB 153 153 153
HTML#9999CC RGB 153 153 204
HTML#99CC33 RGB 153 204 51
HTML#99CC66 RGB 153 204 102
HTML#99CC99 RGB 153 204 153
HTML#99CCCC RGB 153 204 204
HTML#CC3333 RGB 204 51 51
HTML#CC3366 RGB 204 51 102
HTML#CC3399 RGB 204 51 153
HTML#CC33CC RGB 204 51 204
HTML#CC6633 RGB 204 102 51
HTML#CC6666 RGB 204 102 102
HTML#CC6699 RGB 204 102 153
HTML#CC66CC RGB 204 102 204
HTML#CC9933 RGB 204 153 51
HTML#CC9966 RGB 204 153 102
HTML#CC9999 RGB 204 153 153
HTML#CC99CC RGB 204 153 204
HTML#CCCC33 RGB 204 204 51
HTML#CCCC66 RGB 204 204 102
HTML#CCCC99 RGB 204 204 153
HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
柔和色
HTML#666666 RGB 102 102 102
HTML#666699 RGB 102 102 153
HTML#6666CC RGB 102 102 204
HTML#6666FF RGB 102 102 255
HTML#669966 RGB 102 153 102
HTML#669999 RGB 102 153 153
HTML#6699CC RGB 102 153 204
HTML#6699FF RGB 102 153 255
HTML#66CC66 RGB 102 204 102
HTML#66CC99 RGB 102 204 153
HTML#66CCCC RGB 102 204 204
HTML#66CCFF RGB 102 204 255
HTML#66FF66 RGB 102 255 102
HTML#66FF99 RGB 102 255 153
HTML#66FFCC RGB 102 255 204
HTML#66FFFF RGB 102 255 255
HTML#996666 RGB 153 102 102
HTML#996699 RGB 153 102 153
HTML#9966CC RGB 153 102 204
HTML#9966FF RGB 153 102 255
HTML#999966 RGB 153 153 102
HTML#999999 RGB 153 153 153
HTML#9999CC RGB 153 153 204
HTML#9999FF RGB 153 153 255
HTML#99CC66 RGB 153 204 102
HTML#99CC99 RGB 153 204 153
HTML#99CCCC RGB 153 204 204
HTML#99CCFF RGB 153 204 255
HTML#99FF66 RGB 153 255 102
HTML#99FF99 RGB 153 255 153
HTML#99FFCC RGB 153 255 204
HTML#99FFFF RGB 153 255 255
HTML#CC6666 RGB 204 102 102
HTML#CC6699 RGB 204 102 153
HTML#CC66CC RGB 204 102 204
HTML#CC66FF RGB 204 102 255
HTML#CC9966 RGB 204 153 102
HTML#CC9999 RGB 204 153 153
HTML#CC99CC RGB 204 153 204
HTML#CC99FF RGB 204 153 255
HTML#CCCC66 RGB 204 204 102
HTML#CCCC99 RGB 204 204 153
HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
HTML#CCCCFF RGB 204 204 255
HTML#CCFF66 RGB 204 255 102
HTML#CCFF99 RGB 204 255 153
HTML#CCFFCC RGB 204 255 204
HTML#CCFFFF RGB 204 255 255
HTML#FF6666 RGB 255 102 102
HTML#FF6699 RGB 255 102 153
HTML#FF66CC RGB 255 102 204
HTML#FF66FF RGB 255 102 255
HTML#FF9966 RGB 255 153 102
HTML#FF9999 RGB 255 153 153
HTML#FF99CC RGB 255 153 204
HTML#FF99FF RGB 255 153 255
HTML#FFCC66 RGB 255 204 102
HTML#FFCC99 RGB 255 204 153
HTML#FFCCCC RGB 255 204 204
HTML#FFCCFF RGB 255 204 255
HTML#FFFF66 RGB 255 255 102
HTML#FFFF99 RGB 255 255 153
HTML#FFFFCC RGB 255 255 204
HTML#FFFFFF RGB 255 255 255

本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译,欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动,共创和谐网络环境。
转载请注明:文章转载自:华晨软件-云微开发平台 » UI颜色之216 Web安全色
本文标题:UI颜色之216 Web安全色
本文地址:https://www.hocode.com/OrgTec/UI/0003.html

相关文章: 框架中MVC路由该怎么配置 ¦

电话
电话 18718672256

微信
二维码